Registrační systém ČRDM
Nápověda
E-mail - na tuto adresu Vám budou zaslány jak přihlašovací údaje, tak informace o stavu vaší registrace.

PŘIHLÁŠKA KE ČLENSTVÍ V ČESKÉ RADĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE (ČRDM)

1. Základní údaje o organizaci
Název organizace
Název organizace užívaný pro zahraničí
Právní forma


Registrace v rejstříku

Spisová značka
ze dne
Rejstřík veden u

Přiložte kopii aktuálních platných stanov (zakládací listiny apod.) Vaší organizace.

Přiložte výroční zprávu nebo jiný obdobný dokument informující o organizaci.
2. Kontaktní údaje


Sídlo

Ulice Město PSČ
Kraj


Kontaktní adresa

Ulice Město PSČ
Stejné jako sídlo

E-mail
Web

Další webové adresy
Přidej další adresu

Telefonní IM (Instant messaging) Ostatní
3. Zástupci organizace

Statutární zástupce

Jméno
Příjmení
Kontaktní adresa
Ulice Město PSČ
Tel.
E-mail

Kontaktní osoba pro ČRDM

4. Údaje o členské základněVěnujte zvýšenou pozornost této sekci – její správné vyplnění je nutné pro potřeby pojištění!
Počet členů organizace celkem
ke dni podpisu tohoto prohlášení
členění podle věku:
Počet všech členů do 26 let
pro určení výše členského příspěvku
Z toho do 15 let
pro určení výše členského příspěvku
Z toho od 16 do 18 let
Z toho od 19 do 29 let
Počet všech členů nad 26 let
Počet všech členů do 35 let
pro Evropské fórum mládeže
5. Další informace o organizaci
Působnost
Členství v jiném společenství ČR
Členství v mezinárodním společenství
Stručný popis činnosti organizace
Uveďte, co Vás motivuje k přihlášení do ČRDM

Typ organizace
Zaměření organizace6. Prohlášení

Prohlašujeme, že uvedené údaje jsou úplné a pravdivé.

Dále prohlašujeme, že jsme se seznámili s dokumenty ČRDM a jsme připraveni je respektovat a pomáhat naplňovat. Přihlášku do ČRDM podáváme jako výraz naší svobodné vůle podílet se na společných aktivitách organizací dětí a mládeže s vědomím možnosti využívání práv a plněním povinností z členství v ČRDM vyplývajících.

Přikládáme adresy na místa, kam žádáme o zasílání ARCHY (v případě výběru varianty způsobu odběru poštou).

V příloze přikládáme aktuální platnou verzi stanov (zakládací listiny apod.) naší organizace.

designed and produced by © Pavel Spálený - Yučikala Wičaša www.yucikala.net